Passie

Spread the benefit

Passie

THANKS FOR YOUR VISIT AND FAVES
ON THE REACTIONS I WILL TRY TO RESPOND BACK

Volgens de overlevering gebruikten Spaanse missionarissen passiebloemen ter illustratie om het kruisigingverhaal van Jezus Christus over te brengen. Toen zij passiebloemen in Amerika ontdekten, zagen zij in de vijf kelk- en de vijf kroonbladeren een verwijzing naar tien van de twaalf apostelen: Petrus en Judas zijn uitgezonderd. De drie stampers leken op de spijkers waarmee Jezus Christus aan het kruis werd genageld. De corona leek op de doornenkroon van Christus. De kronkelige ranken leken op een zweep. De drie schutbladeren stelden de drie Maria’s (Jezus’ moeder, Maria van Bethanië en Maria Magdalena) bij het kruis voor. Het blauw van de bloem verwees naar de hemel of naar het blauwe kleed van Maria.

Aangezien de passiebloemen pas in de 16e eeuw in Zuid-Amerika ontdekt zijn, moet de legende dat de plant zich om het kruis van Christus heeft gewonden, als onzin worden afgedaan. Het verhaal is waarschijnlijk ook aangepast om hem kloppend te maken met de beschrijving van Passiflora caerulea omdat deze soort waarschijnlijk als eerste passiebloem in Europa in cultuur is geïntroduceerd.

De bladeren van de passiebloem Passiflora incarnata worden in de fytotherapie als kalmeringsmiddel en als slaapmiddel gebruikt. Ze bevatten MAO-remmers als harmine en kunnen ook als drug gebruikt worden. De passievruchten van een aantal soorten zijn eetbaar. Echte gebruikers kweken het op grotere schaal. Dit doet men door steeds scheutjes van de plant te halen om hierdoor een optimaal drugsaroma te bekomen. Deze scheutjes herplant men. Men doet dit meestal binnen op kamertemperatuur.
—————————————————————————————-
According to tradition, using Spanish missionaries passion flowers to illustrate to bring about the crucifixion story of Jesus Christ. Then they discovered passion flowers in America, they saw in the five sepals and five petals refer to ten of the twelve apostles Peter and Jude are excluded. The three pestles resembled the nails with which Jesus Christ was nailed to the cross. The corona appeared on the crown of thorns of Christ. The winding vines resembled a whip. The three bracts, the three Marys (Jesus’ mother, Mary of Bethany and Mary Magdalene) at the cross. The blue flower pointed to the sky or the blue dress of Mary.

As the passion flowers are not discovered until the 16th century in South America, the legend that the plant has to the cross of Christ wounded must be dismissed as nonsense. The story is probably adapted to beating him with the description of Passiflora caerulea because this species probably first passion was introduced in Europe in culture.

Passionflower Passiflora incarnata leaves in herbal medicine as a sedative and as a sleep aid. They contain MAO-inhibitors such as harmine, and can also be used as a drug. The passion fruit of some species are edible. Real users grow it on a larger scale. This is done by continuing to pick up shoots of the plant to thereby obtain an optimal drug aroma. These shoots replanted one. This is done usually within at room temperature.

Posted by wilma HW61 on 2015-08-09 05:06:59

Tagged: , Passiebloem , Passieflora , passionflower , Passionsblume , Fleur De La Passion , Fiore Della Passione , Passiflora incarnata , Bloem , Flower , Flor , Fleur , Blume , Flora , Natuur , Nature , Natur , Naturaleza , Zomer , Summer , Sommer , été , Outdoor , Macro , Close up , Plant , Nederland , Niederlande , NIKON D90 , Holland , Holanda , Wilma HW61 , Wilma Westerhoud , Pays Bas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *